Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

rezerwat przyrody

Forma ochrony przyrody obejmująca obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Uznanie za rezerwat przyrody następuje w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę (jeżeli została wyznaczona), cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Dla rezerwatu określa się rodzaj, typ i podtyp, które określone są w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody (Dz.U. 2005 nr 60 poz. 533). Rozporządzanie wymienia 9 rodzajów rezerwatów przyrody:
leśne
wodne
stepowe
słonoroślowe
faunistyczne
florystyczne
torfowiskowe
przyrody nieożywionej
krajobrazowe
Dla rezerwatu sporządza się plan ochrony na okres 20 lat. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia plan ochrony, w formie zarządzenia. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody. Opłaty są przeznaczane na ochronę przyrody.
Aktualnie nie ma podziału na rezerwaty ścisłe i częściowe. Dla poszczególnych fragmentów rezerwatu (lub całej powierzchni) określa się w planie ochrony (na 20 lat) obszary ochrony ścisłej, czynnej lub krajobrazowej.

Według GUS (2019) na koniec 2018 roku było w Polsce 1501 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 169,6 tys.ha. Najwięcej jest rezerwatów leśnych – 746 obiektów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: Dr Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt