Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Rozpoznanie geotechniczne

Właściwe rozpoznanie rodzajów gruntów i warunków wodnych ułatwia dokonanie wyboru odpowiedniej technologii wzmocnienia podłoża drogowego. Badania te wykonuje się w przypadku projektowania dróg leśnych przy pomocy wierceń do głębokości najczęściej 3 m. W przypadku projektowania krótkiego nasypu odwiert wykonuje się w jego najwyższym punkcie. W wykopie badania przeprowadza się na początku i na końcu oraz w jego najgłębszych miejscach. Jeśli trasa jest przebudowywana, to odwierty należy planować również w miejscach występowania największych uszkodzeń istniejącej nawierzchni. Dla nowo projektowanej lub przebudowywanej drogi zaleca się wykonywać minimum 4 odwierty na 1 km drogi. Szybsze, ale mniej dokładne rozpoznanie podłoża można wykonać techniką georadarową (GPR), która pozwala precyzyjniej ustalić lokalizację badań metodami klasycznymi (odwierty, sondowanie).

Publikacje powiązane tematycznie

https://www.itb.pl/badania-geotechniczne.html

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163/2011, poz. 981)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288/2011, poz. 1696),
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463).
Klasyfikacje i opis gruntów i skał zgodnie z PN-ISO EN 14688 oraz PN-88/B-04481
Czerniak A., Grajewski S., Kamiński B., Miler A. T., Okoński B., Leciejewski P., Trzciński G., Madaj A., Bańkowski J., Wojtkowski K. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. PGL LP, ORWLP w Bedoniu, Warszawa-Bedoń 2013, ss. 123

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Rozpoznanie geotechniczne

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt