Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

składniki majątkowe we władaniu Lasów Państwowych nieaktywowane

(ekonomika leśnictwa), te składniki majątkowe, znajdujące się w uprawnionym władaniu LP (znajdujące się pod kontrolą LP), które w świetle ustawy o rachunkowości nie są aktywami majątkowymi, tj. które np. z nazwy nie zostały – jako aktywo majątkowe - przywołane w szczegółowych regulacjach ustawy o rachunkowości czy nie pełnią funkcji czynnika, powodującego wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Druga z przywołanych dla przykładu w zdaniu poprzednim okoliczności ma szczególnie istotne znaczenie w odniesieniu do LP. LP są bowiem państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej władającą majątkiem należącym do Skarbu Państwa. Misją zaś Skarbu Państwa, jako abstrakcyjnej w Polsce osoby prawnej, jest reprezentowanie (w obrocie prawnym) Państwa jako właściciela majątku państwowego. (w/w abstrakcyjny charakter Skarbu Państwa sprawia, że osoba ta może działać wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli, najczęściej przedstawicieli ustawowych - z zastrzeżeniem, że w polskim systemie prawnym uprawnienia, wynikające z praw majątkowych należących do Skarbu Państwa, nie przypisane w drodze regulacji szczegółowych do innych osób i jednostek organizacyjnych (np. do LP), są wykonywane przez Ministra Skarbu Państwa); Państwo jest z kolei według Konstytucji RP dobrem wspólnym wszystkich obywateli, znajdującym się we władaniu zwierzchnim Narodu. A zatem w następstwie przeszłych czynności, podjętych przez Skarb Państwa w ramach obrotu prawnego - we władaniu jednostki organizacyjnej, działającej w imieniu (za) oraz na rzecz Skarbu Państwa, w sposób oczywisty może pojawiać się zasób majątkowy, który w przyszłości będzie przysparzać niewątpliwe korzyści ekonomiczne, jednak wpływające nie do w/w jednostki organizacyjnej władającej, lecz będące korzyścią ekonomiczną w stosunku do majątku państwowego, znajdującego się  poza władztwem LP. Takim zasobem ekonomicznym jest przede wszystkim, zdefiniowana w innym miejscu niniejszego słownika, zdolność lasów do świadczeń niematerialnych, wpływających, z korzyścią ekonomiczną, na różne składniki zasobów ekonomicznych Państwa – tak osobowe, jaki i majątkowe. Zdolność ta w ustawie o rachunkowości nie została – jako aktywo majątkowe – nazwana w szczegółowych regulacjach ustawy o rachunkowości, a ponadto jest „nośnikiem” korzyści ekonomicznych, nie wpływających do LP jako państwowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Zdolność ta, będąc bez wątpienia niematerialnym składnikiem majątkowym we władaniu LP (pozostającym pod kontrolą LP), wchodzącym w skład gruntu w szerokim słowa tego znaczeniu – nie jest jednak aktywem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Można wskazać szereg innych zasobów majątkowych we władaniu jednostki, które nie stanowią zwyczajowo aktywów majątkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości ( zasoby dokumentacji akt rzeczowych, zdolność do należytego funkcjonowania, związana z dobrą organizacją itd.). Zasoby majątkowe, nie będące aktywami majątkowymi, pozostają oczywiście poza wartościową ewidencją ksiąg rachunkowych jednostki. Nie ma przy tym żadnych przeszkód formalnych, aby wartość tych zasobów była ustalana w ujęciu pozabilansowym.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt