Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

środowisko leśne

(Ekologia lasu, siedlisko i środowisko leśne), w skład środowiska leśnego wchodzą te same czynniki nieożywione (siedlisko) i ożywione (biocenoza), z których składa się ekosystem leśny w danym miejscu. Ekosystem i środowisko występują w tej samej przestrzeni. Jeśli jednak mówiąc o ekosystemie mamy na myśli jakiś fragment kompleksu leśnego i interesuje nas jego struktura i funkcjonowanie, o tyle w przypadku środowiska interesuje nas jakie warunki życia stwarza ten system dla osobników i populacji różnych gatunków tworzących biocenozę leśną.
Środowisko leśne (związane z danym ekosystemem leśnym) jest bardzo dynamiczne. Wszystkie organizmy, które je zasiedlają wpływają wzajemnie na siebie oraz na klimat i glebę, przez co układ ten w całej swej przestrzeni podlega pulsacji lub zmianom kierunkowym. Na przykład drzewa ocieniające zarówno siebie nawzajem, jak i dno lasu, zmieniają się przez cały czas, z wiekiem kształtując coraz to inne warunki klimatyczne. To rzutuje na podszyt, runo, aktywność edafonu czy warunki życia zwierząt w przestrzenie nad glebą. Podobne zależności występują w procesach fluktuacji, regeneracji czy sukcesji. Niekiedy pojęcie środowiska utożsamiane jest z pojęciem habitatu lub biotopu. W zasadzie biotop jest synonimem środowiska, ale jeśli jest określany jako siedlisko zmodyfikowane przez organizmy żywe (biocenozę), to jest to definicja niepełna. Biotop, w rozumieniu środowiska, jest siedliskiem modyfikowanym przez organizmy żywe wraz z bezpośrednimi wzajemnymi oddziaływaniami tych organizmów, tworzących biocenozę.
Problemy z terminologią ekologiczną biorą się głównie z tego, że nie jesteśmy w stanie objąć jednocześnie całej złożoności przyrody, której elementy są ze sobą ściśle powiązane i pozostają w wielostronnych sprzężeniach zwrotnych. Często zwracamy uwagę tylko na wybrany aspekt przyrodniczej rzeczywistości i usiłujemy go nazwać, używając pojęć w takim a nie innym kontekście. Złożoną rzeczywistość próbujemy ująć w proste schematy, rozpatrując na przykład oddzielnie czynniki ożywione i nieożywione, gdy tym czasem w ekosystemie są one ze sobą nierozerwalnie i dynamicznie powiązane.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jerzy Modrzyński (z wykorzystaniem różnych źródeł)

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1990): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa;
Szymański S. (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. PWN, Warszawa;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt