Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

stały zakaz wstępu do lasu

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:1) uprawy leśne do 4 m wysokości;2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;3) ostoje zwierząt;4) źródliska rzek i potoków;5) obszary zagrożone erozją.3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;2) występuje duże zagrożenie pożarowe;3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt