Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

strefy ochrony

(Ochrona przyrody), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 60 ust. 3 - regionalny dyrektor ochrony środowiska może ustalać i likwidować, w drodze decyzji administracyjnej:
1) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową,
2) strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
3) strefy ochrony ostoi oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową.
Granice stref ochrony oznacza się tablicami z napisem, odpowiednio: „ostoja roślin”, „ostoja zwierząt” albo „ostoja grzybów” i informacją: „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
W strefach ochrony, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się:
1) przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą;
2) wycinania drzew lub krzewów;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;
4) wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.
Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów określają: listy gatunków dla których mogą być wyznaczone strefy ochronne oraz wielkości stref dla poszczególnych gatunków. W przypadku zwierząt istnieje dodatkowy podział na strefy całoroczne i okresowe oraz terminy ochrony okresowej dla poszczególnych gatunków. Rejestr stref ochrony prowadzi regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Aktualnie według rozporządzeń o ochronie gatunkowej z 2014 roku, strefy ochronne można tworzyć dla 12 gatunków roślin, 11 gatunków porostów (grzyby zlichenizowane) i 29 gatunków zwierząt oraz zimowisk, w których w ciągu 3 ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt