Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

świerczyny górnoreglowe

(botanika leśna, fitosocjologia), uwarunkowane klimatycznie zbiorowiska borów świerkowych regla górnego w Karpatach i Sudetach, z klasy Vaccinio-Piceetea, rzędu Piceetalia excelsae i związku Piceion excelsae. Wyróżnia się u nas następujące zespoły: górnoreglową świerczynę sudecką sudecką o nazwie Calamagrostio villosae-Piceetum Schlüter 1969, górnoleglową świerczynę karpacką Plagiothecio-Piceetum (Szaf. et. al. 1923) J.Mat. 1977 – występujące na glebach wytworzonych z kwaśnych skał bezwęglanowych oraz nawapienną świerczynę górnoreglową Polysticho-Piceetum  (Szaf. et. al. 1923) J.Mat. 1977. We wszystkich tych zbiorowiskach gatunkiem dominującym w drzewostanie jest świerk. Pierwszy z wymienionych zespołów wyróżnia się w stosunku do drugiego z jednej strony znacznie wyższą frekwencją siódmaczka leśnego i pszeńca leśnego oraz występowaniem przytulii hercyńskiej, z drugiej natomiast brakiem kosmatki żółtawej i znacznie rzadszym udziałem kosmatki olbrzymiej. Fitocenozy nawapiennej świerczyny górnoreglowej, znane z Tatr i Pienin, zasiedlają gleby typu rędzin oraz gleby bielicowe w tych przypadkach, gdy pokład skały wapiennej przykryty jest utworami krzemianowymi. Gleby te są w górnych poziomach dość silnie zakwaszone ale poniżej wykazują odczyn obojętny lub słabo alkaliczny. Znamienną cechą tego zbiorowiska jest współwystępowanie dwóch grup gatunków roślin. Do pierwszej należą gatunki typowe dla borów, a drugą grupę stanowią gatunki charakterystyczne dla lasów liściastych, przechodzące ze dolnoreglowych, żyznych zbiorowisk buczyn, np. gajowiec żółty, zerwa kłosowa, wierzbownica górska, pierwiosnek wyniosły, śledziennica skrętolistna, żywiec gruczołowaty, nerecznica samcza, turzyca palczasta, piżmaczek wiosenny, wiechlina gajowa, czworolist pospolity i paprotnik kolczysty. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Matuszkiewicz J.M. 2007. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt