Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

sylwetka pojazdu

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), klasyfikacja pojazdów poruszających się po drodze ze względu na cechy użytkowe lub masę całkowitą . Klasyfikację taką przedstawia między innymi: Dyrektywa Komisji 2001/116/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. Dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, oraz PN-89/S-02007, PN-93/S-02011, PN-94/S-02014. Pojęcie sylwetki pojazdu wykorzystywane jest przy wymiarowaniu konstrukcji nawierzchni w celu ustalenia obciążenia ruchem i ustalenia równoważnej liczby osi standardowych w analizowanym okresie. To znaczy każdej sylwetce pojazdu przypisano "współczynnik równoważności pojazdu". Według Katalogów typowych konstrukcji nawierzchni GDDP i IBDiM jak i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) uwzględnia się trzy kategorie pojazdów: samochody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe z przyczepami i autobusy. R. Wardęga (2006) oraz J. Judycki i inni (2011) przedstawiają analizę większej liczby sylwetek pojazdów.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt