Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

system informacyjny w Lasach Państwowych

(lasy i leśnictwo), jest to (usankcjonowany między innymi takimi aktami reglamentacji wewnętrznej, jak: rzeczowy wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, instrukcja obiegu, kontroli oraz udostępniania informacji oraz dokumentów, wykaz oraz inne akty identyfikujące informacja pierwotne, wzornik dokumentów, instrukcja archiwowania oraz inne akty /inne dokumentacje/) sposób działania Lasów Państwowych w zakresie zarządzania informacjami, obejmującego w szczególności:a) gromadzenie informacji pierwotnych,b) pozyskiwanie informacji pierwotnych, w tym z baz danych, wchodzących w skład systemów informacyjnych gospodarzy lasów  (innych niż Lasy Państwowe) oraz wszelkich innych baz danych, zawierających wiedzę użyteczną dla Lasów Państwowych, c) wytwarzanie informacji pierwotnych we własnym zakresie jednostki organizacyjnej, d) wprowadzanie informacji pierwotnych do urządzeń ewidencyjnych, w tym do tabel danych (których katalog stanowi część składową systemu informatycznego w Lasach Państwowych),e) katalogowanie informacji pierwotnych pod postacią analogowych dokumentów pierwotnych (w ramach dokumentacji, zgodnej z rzeczowym wykazem akt) ,f) przetwarzanie informacji, g) gromadzenie dokumentacji spraw,h) kolportaż i udostępnianie dokumentacji i dokumentów - w obrębie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,- w obrębie Lasów Państwowych,- kontrahentom Lasów Państwowychi) archiwizowanie informacji, dokumentów i dokumentacji- archiwizowanie informacji pierwotnych i wtórnych, zawartych w systemie informatycznym Lasów Państwowych ,- archiwizowanie dokumentów i dokumentacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia oraz należytego wykonywania przez Lasy Państwowe całokształtu działalności leśnej przez Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem zadań wykraczających poza ramami zwykłego zarządu. W ramach systemu informacyjnego w Lasach Państwowych można szereg podsystemów, np.: system inwentaryzacji oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych (jako system gromadzenia wiedzy pierwotnej, źródłowej o mieniu leśnym); system ewidencji księgowej, system pozostałego zarządzania informacjami w ramach gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, system zarządzania informacjami w aspekcie ochrony danych (w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych). Prowadzenie działalności z uwzględnieniem tych podsystemów (zgodnie z tymi podsystemami) zasługuje na ogół na wyodrębnienie do postaci odrębnych jednostek „zadaniowych” ( mówimy więc o prowadzeniu inwentaryzacji mienia leśnego; o prowadzeniu gospodarki finansowej jako części składowej zasadniczej działalności administracyjnej; o ochronie informacji w ramach ochrony mienia). Niezależnie od tego zarządzanie informacjami występuje przy realizacji każdego innego zadania, należącego do Lasów Państwowych, choć w takich przypadkach na ogół nie mówimy już o podsystemach informacyjnych / nie mówimy o systemie informacyjnym przy wykonywaniu zadań w ramach ochrony i dochodzenia mienia, nie mówimy o systemie informacyjnym przy stanowieniu aktów reglamentacji wewnętrznej itd.). Tak więc zarządzanie informacji nie jest zadaniem samym w sobie; jest częścią składową zadań indywidualnie nazwanych w klasyfikacji działalności leśnej (a dokładnie każdej działalności ).Ponadto należy zauważyć, że z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych wiąże się ściśle pojęcie bazy danych Lasów Państwowych (w znaczeniu bazy danych, związanej z systemem informacyjnym w Lasach Państwowych) jako ogółu informacji, zawartych w różnych dokumentach ( raptularzach, formularzach, urządzeniach ewidencyjnych /tabelach danych/, raportach),  tworzących – według określonego klucza tematycznego -  dokumentacje ( w tym dokumentacje rozumianą jako zbiór dokumentów elektronicznych).Można zatem przyjąć, że synonimem zarządzania informacjami w Lasach Państwowych jest zarządzanie bazą danych systemu informacyjnego w  Lasach Państwowych. Część zarządzania informacjami w Lasach Państwowych odbywa się poza ramach zwykłego zarządu..
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt