Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

system organizacyjny Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), sposób uporządkowania leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład Lasów Państwowych, do postaci określonych jednostek organizacyjnych wraz z przydzieleniem do tych jednostek organizacyjnych: a) zadań, z obszaru zadaniowego Lasów Państwowych, b) kompetencji, z obszaru uprawnień majątkowych Lasów Państwowych, oraz c) uprawnień kierowników tych jednostek organizacyjnych lub innych ich pracowników do określonych czynności prawnych w ramach zdolności do czynności prawnych, przysługujących Lasom Państwowychz obowiązkiem utrwalenia tego przydziału w regulaminach organizacyjnych, wprowadzanych zarządzeniami odpowiednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych, kierowników zakładów Lasów Państwowych.Obecną organizację Lasów Państwowych można przedstawić w formie schematu (tabeli), który został zamieszczony w dodatkach - "Tabele".W uzupełnieniu schematu należy stwierdzić, że zgodnie z unormowaniami prawnymi, zawartymi w Statucie Lasów Państwowych - w ramach Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych działają Inspekcja Lasów Państwowych oraz Zespoły Ochrony Lasu; w Lasach Państwowych utrwaliło się rozwiązanie polegające na tym, że Inspekcja Lasów Państwowych stanowi komórkę organizacyjną Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, składającą się z części biurowej, działającej w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, oraz z zamiejscowych struktur organizacyjnych, zwanych Regionami Inspekcyjnymi; Zespoły Ochrony Lasu z kolei stanowią zamiejscowe części składowe wydziału Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, właściwego w sprawach ochrony lasu przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi;Określone części składowe Lasów Państwowych tworzą pionowe lub poziome struktury organizacyjne, wydzielane ze względów funkcjonalnych.Do pionowej funkcjonalnej struktury organizacyjnej, określonej szczegółowo w ustawie o lasach i aktach wykonawczych do ustawy o lasach, należy Straż Leśna, obejmująca:a) Głównego Inspektora Straży Leśnej,b) Stałe lub doraźne komórki organizacyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, zwane grupami interwencyjnymi,c) Komórki organizacyjne  w nadleśnictwa, zwane posterunkami straży leśnejZ mocy przepisów, właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych, określona część składowa Lasów Państwowych tworzy pionową funkcjonalną strukturę organizacyjną o nazwie Pion Ochrony, obejmującą :a) Pełnomocnika Ochrony,b) Pomocników Pełnomocnika Ochrony w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych,c) Pomocników Pełnomocnika Ochrony w nadleśnictwachPoziomymi strukturami organizacyjnymi Lasów Państwowych są - określone w art.13b.  ustawy o lasach jako obszary funkcjonalne - leśne kompleksy promocyjne, w skład których wchodzą lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych, oraz mogą wchodzić  lasy innych właścicieli, na ich wniosek. Zgodnie z utrwaloną praktyką w skład leśnych kompleksów promocyjnych wchodzą zazwyczaj nie tylko lasy jako grunty pokryte roślinnością leśną, lecz również grunty, zajęte przez różne obiekty edukacyjne oraz promocyjne (izby edukacyjne, obiekty „zielonych” szkół ekologicznych, obiekty i urządzenia składające się na ścieżki edukacyjne); Funkcją celu leśnych kompleksów promocyjnych jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach. Odnosząc się do ciał opiniująco – doradczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, utrwalonego na powyższych schemacie, należy stwierdzić, że przez prawo leśne (Statut Lasów Państwowych)  wykreowano wprost jedno tylko z takich ciał : organ Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o nazwie  Kolegium Lasów Państwowych.W art. 13b. ust.3. na Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zostało nałożone zadanie powoływania dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego rady naukowo – społecznej; rada ta nie jest jednak wyłącznie ciałem opiniująco – doradczym (dokonującym w szczególności oceny realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym), gdyż ma również przypisane uprawnienia władcze, polegające na inicjowaniu działań w leśnym kompleksie promocyjnym (chyba że ustawodawcy chodziło o inicjację w trybie doradzania ); w ustawie o lasach nie określono jednoznacznie, komu radzić ma rada naukowo – społeczna danego kompleksu promocyjnego: Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, który, w drodze zarządzenia, ustanawia leśne kompleksy promocyjne i powołuje w/w rady, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, którego zadaniem jest opracowanie jednolitego programu gospodarczo – ochronnego określającego działalność leśnego kompleksu promocyjnego, czy też nadleśniczym, odpowiedzialnym bezpośrednio za działanie oraz funkcjonowanie leśnych kompleksów promocyjnych.Wykorzystując delegację, zawartą w Statucie Lasów Państwowych, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może powoływać inne niż Kolegium Lasów Państwowych stałe lub doraźne zespoły doradcze; przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowym działają na przykład na tej podstawie :a) Bractwo Leśne,b) Forum Leśne,c) Komisja ds. badania dziejów leśnictwa (zwana Komisja Kombatancką),d) Kapituła Nagrody im. Adama Loreta.Ustawa o lasach oraz inne akty prawne w miarę precyzyjnie określiły strukturę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z punktu widzenia organów kierowniczych, przez które działają Lasy Państwowe jako jedna państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej; do tych organów należą:a) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, kierujący Lasami Państwowymi, b) Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowychc) Główny Księgowy Lasów Państwowych (chyba że pełni on funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych),d) Główny Inspektor Straży Leśnej, przy pomocy którego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje Strażą Leśną jako pionową strukturą organizacyjną w Lasach Państwowych,e) Pełnomocnik Ochrony, przy pomocy którego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kieruje Pionem Ochrony,f) Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych jako pomocnicy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w kierowaniu Lasami Państwowymi (będący równocześnie kierownikami regionalnych dyrekcji Lasów państwowych jako jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych).Skomplikowanym zagadnieniem jest natomiast sprawa katalogu zadań, przypadających Lasom Państwowym jako jednej państwowej jednostce organizacyjnej.Istotną cechą wyróżniającą szeroko rozumiany system organizacyjno – kompetencyjny Lasów Państwowych jest są różne obszary funkcjonalne, wydzielane w zasięgu terytorialnym nadleśnictw.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt