Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

torfowisko przejściowe

(inżynieria leśna, hydrologia), występuje z reguły w strefach działów wodnych w obwodzie torfowisk wysokich i w dolinach rzecznych, tam gdzie przepływ wód jest słaby i okresowo woda występuje na powierzchni. Zasilane są głównie opadem atmosferycznym, przy słabym udziale przepływu wody. Na torfowiskach tych rosną zbiorowiska mszaro-turzycowe. W skład tych siedlisk wchodzą turzyca nitkowata, turzyca bagienna, bagnica torfowa, bobrek trójlistkowy, przygiełka biała, wełnianka wąskolistna; występują mchy torfowce i brunatne. W późniejszym stanie rozwoju na torfowisko przejściowe wkraczają zarośla wierzbowe z brzozą, które przekształcają się w las brzozowo-sosnowy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bajkiewicz-Grabowska E.,  1996 – Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Dembek W. (red.), Pawlaczyk P., Sienkiewicz J., Dzierża P., 2004. Obszary wodno-błotne w Polsce. Wyd. IMUZ, Falenty. ss. 76
Ilnicki P., 2002. Torfowiska i torf. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań. ss. 606
Jasnowski M., 1975. Torfowiska i tereny bagienne w Polsce. Suplement. [w:] Kac N.J. Bagna kuli ziemskiej. PWN, Warszawa. ss. 475
Komputerowy Bank Danych o Torfowiskach Polski. IMUZ Falenty
Okruszko H., 1960. Gleby murszowe torfowisk dolinowych i ich chemiczne oraz fizyczne właściwości. Rocz. Nauk Roln., seria F, t. 74 z. 1. s. 5-89
Okruszko H., 1977. Rodzaje hydrogenicznych siedlisk glebotwórczych oraz powstających w nich utworów glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 186. ss. 15-35
Okruszko H., 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfika i zróżnicowanie. [w:] Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Bibl. Wiad. IMUZ nr 79. s. 5-14
Oświt J., 1991. Roślinność i siedliska zabagnionych dolin rzecznych na tle warunków wodnych. Rocz. Nauk Rol. Ser. D, t. 221. ss. 229.

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt