Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

tworzenie obszarów chronionych – kompetencje

(ochrona przyrody), uprawnienia organów ochrony przyrody do tworzenia/uznawania form ochrony wynikające z zapisów w ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku przedstawiają się następująco:
•parki narodowe – Rada Ministrów – w drodze rozporządzenia;
• rezerwaty przyrody – regionalny dyrektor ochrony środowiska – w formie zarządzenia;
• obszary Natura 2000 – Minister Środowiska – w drodze rozporządzenia;
• parki krajobrazowe – sejmik województwa – w drodze uchwały;
•obszary chronionego krajobrazu – sejmik województwa – w drodze uchwały;
• formy ochrony indywidualnej – tj. użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – rada gminy lub miasta – w drodze uchwały;
Ponadto ustawa o ochronie przyrody przewiduje możliwość tworzenia:
• stref ochrony ostoi oraz stanowisk – dotyczących gatunków zwierząt, roślin i grzybów podlegających ochronie – regionalny dyrektor ochrony środowiska – w drodze decyzji;
• parków gminnych – rada gminy – w drodze uchwały;
• ogrodów botanicznych – zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
• ogrodów zoologicznych – zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
• ośrodków rehabilitacji zwierząt – zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt