Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

uprawnienie do władztwa karno - administracyjnego

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), uprawnienie (zdolność) do wykonywania czynności prawnych w zakresie wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karno – administracyjnym w sprawach o wykroczenia przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych. Przez czynność w zakresie wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karno - administracyjnym należy w szczególności rozumieć każdą czynność w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych (w tym poza gospodarką leśną), a) wykonywaną z mocy prawa przez:- pracowników Straży Leśnej lub- uprawnionych pracowników Służby Leśnej, nie zaliczonych do Straży Leśnejb) adresowaną do:- osób, które według oceny wykonującego czynność mogą być pomocne przy wyjaśnianiu okoliczności, przebiegu oraz osób odpowiedzialnych za wykroczenie, - osób fizycznych, które według oceny wykonującego w/w czynność prawną dopuściły się wykroczenia lub czynu o zbliżonych charakterze,- odpowiednich instytucji oraz organów, które na określonym etapie postępowania karno - administracyjnego w sprawach o wykroczenia są uprawnione (obowiązane) do jego przejęciac) zmierzającą do zawiązania się stosunku prawnego pomiędzy wykonującym omawianą czynność a jej adresatem polegającego w szczególności na tym, że:- wykonawca czynności prawnej, w dążeniu do:• wywołania skutku edukacyjno – uświadamiającego u osób dopuszczających się działań nieprawidłowych,• wymierzenia adresatowi czynności administracyjnej kary grzywny, w zakresie określonym odrębnymi przepisami (uprawnienie Straży Leśnej lub pracowników Służby Leśnej, mających określone uprawnienia strażników leśnych) ,• nałożenia kary administracyjnej, obciążającej wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych, w związku z niezakończeniem w terminie rekultywacji gruntów zdewastowanych i w związku z niewykonaniem obowiązku rekultywacji gruntów zdegradowanych (kompetencja dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych),• nałożenia kary administracyjnej na kierowników jednostek organizacyjnych, obciążającej ich wynagrodzenia w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej wbrew ustaleniom miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego lub wbrew wydanej w tym zakresie decyzji (kompetencja dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych),• wyjaśnienia okoliczności wykroczenia (uprawnienie Straży Leśnej ),• uzupełnienia wniosku o ukaranie,nakłada na adresatów czynności prawnej określone zobowiązanie, obejmujące w szczególności:• zaprzestanie działań nieprawidłowych na granicy wykroczenia (wraz z udzieleniem adresatowi tej czynności określonych informacji o charakterze edukacyjno – uświadamiającym), • obowiązek uiszczenia kary,• poddania się świadka przesłuchaniom,• poddania się osoby podejrzanej o wykroczenie czynnościom wyjaśniającym,• wykonanie określonych czynności przez biegłych i specjalistów,• poddania się osób lub udostępnienia przez te osoby obiektów, do oględzin czy przeszukaniu,• wydanie przez osoby określonych dokumentów i przedmiotówzaś adresat tej czynności (osoba, podejrzana o dopuszczenie się wykroczenia, świadek wykroczenia, biegły specjalista) przyjmuje to zobowiązanie na zasadzie dobrowolności lub/oraz pod rygorem określonych prawnie konsekwencji (np. w zakresie: skierowania sprawy do właściwego sądu w razie odmowy przyjęcia mandaty, egzekucji w administracji czy pod groźbą użycia  środków przymusu bezpośredniego),- wykonawca czynności prawnej wnosi do właściwego sądu jako oskarżyciel publiczny lub posiłkowy wniosek o ukaranie, zaś adresat tej czynności zostaje tym samym zobowiązany do wykonania określonych czynności, przewidzianych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,- wykonawca czynności prawnej jako oskarżyciel publiczny lub posiłkowy, wykonując określone czynności procesowe wpływa w zakresie prawem przewidzianym na wyrobienie poglądu sądu co do winy obwinionego o wykroczenie, a w końcu wnosi o wymierzenie kary, zaś adresat tych czynności, uwzględniając m.in. czynności procesowe oraz wniosek oskarżyciela publicznego wyrok taki feruje,- wykonawca czynności prawnej jako oskarżyciel publiczny, posiłkowy lub reprezentant strony prawnie zainteresowanej wnosi o sprostowanie protokołów z czynności procesowych, a adresat tej czynności zostaje tym samym zobowiązany do odpowiedniego odniesienia się do tego wniosku,- wykonawca czynności prawnej jako oskarżyciel publiczny wnosi o uzasadnienie wyroku, a adresat tej czynności zostaje przez to zobowiązany do sporządzenia takiego uzasadnienia, jeśli wyrok podlega zaskarżeniu,- wykonawca czynności prawnej jako oskarżyciel publiczny wnosi do właściwego sądu skargę na rozstrzygnięcie w sprawach o wykroczenie w pierwszej instancji, zaś sąd pełniący funkcję drugiej instancji zostaje tym samym zobowiązany do podjęcia prawem przewidzianych czynności prawnych i faktycznychW uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że z innych przepisów niż prawo leśne wynika, że korzystanie ze zdolności karno - administracyjnych, nie zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z prawnego obowiązku zawiadomienia właściwych organów (policji lub prokuratury) o czynach wyczerpujących znamiona wykroczenia przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, a także wszelkich innych, ujawnionych przez Lasy Państwowe, czynach wyczerpujących te znamiona. Podsumowując: przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym należy w szczególności rozumieć ogół czynności, podejmowanych – z uwzględnieniem kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia -  przez Straż Leśną (innych uprawnionych pracowników Służby Leśnej) po wejściu przez nią w posiadanie wiedzy o wystąpieniu zdarzeń wyczerpujących znamiona wykroczenia przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych ( w tym po schwytaniu sprawców wykroczenia na gorącym uczynku), zmierzających do: udokumentowania czynu, wyczerpującego znamiona wykroczenia, ujawnienia sprawców wykroczenia (w tym poprzez zgromadzenie dowodów ), sformułowania obwinienia i przedstawienia sprawcy zarzutów o czyn, będący wykroczeniem, wymierzenia kary grzywny w formie mandatu karnego lub skierowanie sprawy celem jej rozpatrzenia przez właściwy sąd, uczestniczenia w postępowaniu sądowym o wykroczenie w charakterze oskarżyciela publicznego lub posiłkowego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt