Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

utrzymanie infrastruktury leśnej związanej z zagospodarowaniem lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, mieszczących się w ramach zagospodarowania lasu, stanowiącego element gospodarki leśnej, obejmujących bieżące eksploatowanie, konserwacje, naprawianie, remontowanie oraz ulepszanie pozainwestycyjne (t. j. ulepszanie przez czynności, nie zaliczane do robót budowlano – montażowych) trwałych składników majątkowych (gruntowych nieruchomości zabudowanych oraz odpowiednio przysposobionych nieruchomości, w tym pokrytych naniesieniami, nie związanymi trwale z gruntem, lub budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, stanowiących odrębny przedmiot władania Skarbu Państwa), znajdujących się w określonym władaniu gospodarzy lasów, tworzących w szczególności infrastrukturę zagospodarowania lasu (edukacyjną, nasiennictwa i selekcji, gospodarki szkółkarskiej, przeciwpożarową, drogową, wodno - melioracyjną oraz inną związana z gospodarką wodną w lasach, z zastrzeżeniem, że a) zgodnie z w/w prawem wodnym, decyzja organu, właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może ustalić partycypację w kosztach utrzymania powołanych obiektów, tworzących brzeg wody, oraz murów, nie będących urządzeniami wodnymi, ze strony organów odpowiedzialnych za utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych, b) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, jako szczególnego przypadku urządzeń wodnych, polega na utrzymaniu obsługi tych urządzeń oraz podejmowaniu działań zapewniających bezpieczeństwo, właściwe funkcjonowanie (w tym poprzez konserwowanie, naprawianie, remontowanie oraz ulepszanie pozainwestycyjne), prowadzenie, w odniesieniu do urządzeń piętrzących, badań oraz obserwacji, jak również wprowadzenie oraz egzekwowanie zakazów, dotyczących tych urządzeń, c) urządzenia melioracyjne w lasach, z mocy odpowiednich zasad, powinny funkcjonować, w tym powinny być konserwowane,  w sposób, uwzględniający potrzebę utrzymania należytej wilgotności w ekosystemie leśnym, w którym urządzenia te są zlokalizowane, z uwzględnieniem jednak dążenia do należytego wypełniania przez las funkcji dystrybucji wody do lasów, odczuwających okresowe ich niedobory, oraz dystrybucji tej wody poza środowisko leśne).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt