Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wprowadzanie szczególnych ograniczeń oraz obowiązków w gospodarowaniu mieniem leśnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół czynności prawnych i faktycznych o charakterze administracyjnym oraz gospodarczym, polegającym na wprowadzaniu przez gospodarzy lasów z mocy prawa w ramach gospodarowania nieruchomościami, ruchomościami oraz wartościami niematerialnymi szczególnych ograniczeń oraz szczególnych obowiązków przy korzystaniu (obejmowaniu robotami budowlano - montażowymi, utrzymywaniu, używaniu do realizacji zadań) z nieruchomości (z uwzględnieniem wszelkich przynależności w postaci ruchomości  trwałych i nietrwałych oraz z uwzględnieniem wartości niematerialnych ), pozostających w zarządzie oraz innym władaniu gospodarzy lasów, w tym: 1) w drodze zakazów administracyjnych, 2) poprzez zaniechanie z korzystania z nieruchomości ( z uwzględnieniem przynależności) lub 3) wykonanie prac i robót objętych nakazami prawno-administracyjnymi, z zastrzeżeniem ograniczeń, zaniechań oraz specjalnych obowiązków, polegających na ochronie przyrody. Powołane ograniczenia, zaniechania oraz specjalne obowiązki w Lasach Państwowych obejmują w szczególności:a) ograniczenie we władaniu nieruchomościami przez Lasy Państwowe w związku zajęciem nieruchomości w razie siły wyższej,b) ograniczenia w  korzystaniu oraz szczególne obowiązki przy władaniu przez Lasy Państwowe nieruchomościami (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami ochrony środowiska oraz innymi przepisami prawa,c) ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w zarządzie lub innym władaniu Lasów Państwowych, w tym w odniesieniu do gruntów, pokrytych wodami, oraz szczególne obowiązki dotyczące tych nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami prawa wodnego, w tym : - wykonywanie przez Lasy Państwowe zadań administracyjnych i gospodarczych, dotyczących ochrony przed powodzią i suszą, o których mowa w Dziale V  prawa wodnego, - zapewnianie przez Lasy Państwowe dostępu do powierzchniowych wód publicznych, - prowadzenie działalności administracyjnej i gospodarczej w zakresie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych, znajdujących się wśród lasów i wszelkich innych wód, stosownie do uregulowań, zawartych w Dziale III prawa wodnego, - wdrażenie i przestrzeganie poprzez określoną działalność administracyjną i gospodarczą ograniczeń w gospodarce leśnej i gospodarowaniu nieruchomościami w związku z ustanowieniem stref i obszarów ochronnych wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów, wymagających wysokiej jakości wód, d) ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, w tym :- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z wysokim stopniem zagrożenia lasów od pożarów (w tym wystawianie tablic ostrzegająco - informacyjnych),- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku  z potrzebą zapewnienia ochrony młodego pokolenia drzewostanów, - ograniczanie powszechnej dostępności lasów dla ruchu pojazdów mechanicznych,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z pracami w zakresie pozyskania i zrywki (przemieszczania) drewna po ścince,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z występowanie ostoi zwierzyny leśnej, - ograniczanie rekreacyjnego korzystania z lasu w związku z potrzebą ograniczania zagrożenia lasu od pożarów oraz potrzebą zachowania w lesie porządku i ciszy, - inne ograniczenia powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej.Szczególnym przejawem omawianej tu działalności jest reglamentowanie swobody korzystania z zasobów majątkowych w związku ze specjalnym zapisami księgowymi.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt