Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wycięcie drzewa z terenu wspólnego

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), wycięcie drzewa z terenu wspólnego – sytuacja może nastąpić w dwóch przypadkach: gdy drzewo będzie rosnąć na granicy nieruchomości, lub gdy nieruchomość będzie stanowić współwłasność kilku osób fizycznych bądź prawnych. Jeżeli usunięcie drzewa będzie wymagało decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, konieczna jest zgoda właściciela nieruchomości na planowane wycięcia drzewa lub krzewu. 1) drzewo rośnie na granicy nieruchomości Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania (Art. 154. § 1. kodeksu cywilnego) 2) nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób fizycznych bądź prawnych Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. (Art. 199. kodeksu cywilnego) Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, usunięcie drzewa przekracza zwykły zarząd nad nieruchomością

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121) - Art. 154, 199

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt