Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wykonywanie (sprawowanie) władzy publicznej

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podejmowanie i realizowanie :a) przez Naród, sprawujący władzę bezpośrednio, orazb) przez organy władzy publicznej  oraz podległe im jednostki organizacyjne- działające w sprawowaniu władzy jako przedstawiciele Narodu,  c) inne jednostki sektora finansów publicznychwszelkich, dopuszczonych przez prawo, czynności prawnych oraz faktycznych:a) adresowanych do całego społeczeństwa, określonych kręgów społecznych, pojedynczych  obywateli Polski  oraz do jednostek organizacyjnych (osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ) – nie pozostających w stosunku podległości służbowej względem sprawujących władzę, b) wymagających, na określonym etapie, użycia uprawnień do władztwa: - prawno – reglamentacyjnego (reglamentowanie działania przez stanowienie prawa, także przez stanowienie  polityk sektorowych, strategii,  programów rządowych, norm oraz standardów), - administracyjnego ( szczególnym przypadkiem władztwa administracyjnego jest podejmowanie decyzji o podaży pieniądza w Państwie, o wartościach określonych bankowych stóp procentowych oraz innych parametrach służących realizacji polityki pieniężnej Państwa), - karno-administracyjnego, - policyjno – administracyjnego, - prokuratorsko – administracyjnego oraz - władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego, chociaż również nie wymagających użycia uprawnień do władztwa, o którym mowa w lit. b),c) skutkujących tym, że:- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani do określonego działania (postępowania) lub zaniechania działań (także skutkujących tym, że adresatom w/w czynności zostają stworzone określone warunki do działania) – t. j. do zachowania zgodnego z normami, wynikającymi z kryterium legalności, celowości, gospodarności (efektywności) i rzetelności, zwanymi dalej normami (zobowiązanie do działania lub nadanie uprawnień do działania za pomocą aktów prawnych, innych aktów reglamentacyjnych powszechnie obowiązujących oraz za pomocą aktów administracyjnych),- adresatom w/w czynności zostaje zwrócona uwaga (miękki akt administracyjny), że oni sami oraz osoby oraz jednostki organizacyjne, podległe służbowo adresatom, działają z naruszeniem norm, - adresaci w/w czynności zostają objęci wnioskiem (wystąpieniem) o rozważenie skorygowania oraz spowodowanie skorygowania działań, naruszających normy,  zdaniem wykonującego władzę (miękki akt administracyjny), - adresaci w/w czynności zostają przymuszeni administracyjnie (decyzją administracyjną, innym aktem administracyjnym ) do skorygowania swojego działania – jeżeli w/w czynności władcze,  z urzędu lub na odpowiedni wniosek,   są podejmowane  przez sprawujących władzę w następstwie stwierdzenia, iż adresaci  naruszyli (naruszają) normy, o których mowa w zdaniu poprzednim, a postępowanie administracyjne jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani sądowo do określonych działań – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane  przez sprawujących władzę (władzę sądowniczą) w następstwie stwierdzenia, iż adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy, a rozstrzyganie w drodze postępowania sądowego jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają przymuszeniu do określonych działań z użyciem środków przymusu bezpośredniego ( policyjne środki przymusu bezpośredniego, działalność egzekucyjna)  – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane przez sprawujących władzę, jeśli adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy w stopniu oraz w zakresie, który zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnych użycie takich środków przymusu uzasadnia,- adresaci w/w czynności zostają poddani karze administracyjnej oraz karze sądowej w związku z takim naruszeniem w/w norm , które przez odpowiednie akty prawne jest kwalifikowane jako wykrocznie lub przestępstwo, - adresaci w/w czynności zostają objęci świadczeniami, usługami oraz dostawami, będących przede wszystkim ustrojowym (konstytucyjnym) obowiązkiem organów oraz jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, realizowanym z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa (zadania  Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi) oraz majątku samorządowego, chyba że w drodze ustawy wykonywanie tych zadań zostanie przydzielone jednostkom organizacyjnym, nie wchodzącym w skład organów i jednostek organizacyjnych władzy publicznej (uwaga: zadania, realizowane przez organy władzy publicznej oraz inne jednostki sektora finansów publicznych poza uprawnieniami do władztwa prawno – reglamentacyjnego, administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego , prokuratorsko – administracyjnego oraz władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego mogą mieć, ale nie muszą mieć charakteru świadczeń o charakterze użyteczności publicznej).W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że:a) zgodnie z polskim porządkiem prawnym część uprawnień do władztwa administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego może być ustawowo oraz w drodze odpowiedniego upełnomocnienia przekazana organom (organom państwowym), przez które działają jednostki organizacyjne, nie zaliczone do jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,b) również część zadań w zakresie świadczeń, usług oraz dostaw, dokonywanych z udziałem majątku Skarbu Państwa (część zadań Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi ) oraz z udziałem majątku samorządowego może być ustawowo, w trybie porozumień administracyjnych oraz  zadań zleconych, przydzielana jednostkom organizacyjnym, nie zaliczonym do jednostek organizacyjnych władzy publicznej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt