Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyznaczniki (źródła) praw majątkowych przysługujących Lasom Państwowym

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to : a) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, adresowane bezpośrednio do Lasów Państwowych (względnie do niektórych wskazanych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), określające wprost, że Lasom Państwowym (względnie wybranym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) przypada dane uprawnienie majątkowe, związane z konkretnymi składnikami majątkowymi we władaniu Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że poszczególne regulacje prawne mogą ograniczać stosowanie danego uprawnienia majątkowego do konkretnych sytuacji hipotetycznych, a także mogą wiązać dane uprawnienie majątkowe z określonymi czynnościami prawnymi (np. prawo majątkowe zbywania gruntu, będącego lasem, pod hipotetycznym warunkiem braku przydatności tego lasu dla gospodarki leśnej z zastosowaniem czynności prawnych, prowadzących do zawarcia stosunku prawnego sprzedaży), b) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, przelewające na Lasy Państwowe ( na poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ) uprawnienia majątkowe, wykreowane w stosunku do państwowego gospodarstwa leśnego w poprzednim porządku prawnym (uprawnienia majątkowe, dziedziczone przez Lasy Państwowe  w ramach następstwa prawnego), c) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, adresowane pośrednio do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, gdyż określające, że danej grupie jednostek organizacyjnych (w której mieszczą się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) przypadają określone uprawnienia majątkowe, związane z konkretnymi składnikami majątkowymi ( z zastrzeżeniem, jak w lit. a) ,d) normy prawne, pozwalające na pozyskiwanie przez Lasy Państwowe określonych uprawnień majątkowych, przysługujących określonym osobom i jednostkom organizacyjnym – w razie przelania na Lasy Państwowe tych uprawnień majątkowych przez te osoby oraz jednostki organizacyjne, e) uprawnienia majątkowe, wywodzone na podstawie różnych zasad tworzenia oraz stosowania prawa, w tym w szczególności : - uprawnienia majątkowe, będące konsekwencją przypisania Lasom Państwowym przez prawo określonych zadań do realizacji (uprawnienia majątkowe wywodzone z następującego toku rozumowania : skoro normy prawne nałożyły na Lasy Państwowe określone zadanie /zadania/ do wykonywania – to zasada racjonalnego ustawodawcy pozwala przyjąć, że wraz z określeniem tych zadań Lasy Państwowe zostały wyposażone w określone, niezbędne uprawnienia majątkowe; należy tu jednak podnieść, że wywodzenie uprawnień majątkowych na podstawie przytoczonego toku rozumowania może być poprawne w sposób bezwzględny tylko w takich przypadkach, w których w istniejącym porządku prawnym nie ma norm / w tym norm ogólnych /, uzależniających realizację danego zadania /danej grupy zadań/ od każdorazowego lub okresowego przelania na Lasy Państwowe / np. przez ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa/ określonej wiązki uprawnień majątkowych: np. można sobie wyobrazić regulację, przewidującą zadanie Lasów Państwowych w zakresie zbywania określonych składników majątkowych, jednak pod warunkiem uzyskiwania każdorazowo na taką transakcję przyzwoleniaministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa  ), - uprawnienia majątkowe, wywodzone na podstawie zasady: „skoro można więcej, to tym bardziej można mniej”, na przykład:• skoro dany składnik majątkowy może być trwale zbywany (pod określonymi warunkami), to tym bardziej pod tymi samymi warunkami, może być zbywany poprzez ustanowienie na nim ograniczonych praw rzeczowych, pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to:- uprawnieniom przysługującym Skarbowi Państwa jako osobie prawnej (jeżeli Skarbowi Państwa nie można czegoś czynić z należącym do niego składnikiem majątkowym, nie wolno tego czynić również Lasom Państwowym jako reprezentantowi Skarbu Państwa), - uprawnieniom jednoznacznie przypisanym innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa (jeżeli określone uprawnienie majątkowe przysługuje jednoznacznie innemu niż Lasy Państwowe reprezentantowi Skarbu Państwa, nie można wywodzić, iż uprawnienia te mogą należeć do Lasów Państwowych) ani - ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym oraz wynikającym w prawa leśnego• skoro dane uprawnienie majątkowe jest związane z nieruchomością (jako rzeczą główną)  we władaniu Lasów Państwowych, to tym bardziej może dotyczyć ruchomości (jako przynależności rzeczy głównej) we władaniu Lasów Państwowych, gdyż, ważąc na art. 52. kodeksu cywilnego, z braku zastrzeżeń, zawartych w treści danej czynności prawnej oraz z braku przepisów szczególnych, czynność prawna, dotycząca rzeczy głównej odnosi ten sam skutek w stosunku do przynależności ( to, co za pomocą czynności prawnych można czynić z rzeczą główną można również czynić z przynależnościami) Uzupełniająco należy podnieść, że rozwiązaniem najbardziej prawidłowym byłoby bezpośrednie określenie (określenie wprost)  – np. w normach prawa leśnego - katalogu uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym (wyznaczanie uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, metodą prawną, o której powyżej jest mowa w lit. a). W trakcie nowelizacji ustawy o lasach, dokonanej w roku 1997, wprowadzono do niej Rozdział 6a „Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych”.  Przyjęcie tezy, że na podstawie uregulowań, zawartych w tym rozdziale, można utworzyć pełne katalogi składników majątkowych, którymi Lasy Państwowe mają prawo władać, oraz uprawnień majątkowych, związanych z tymi składnikami, doprowadza do absurdalnych wniosków. Upoważnia to do przyjęcia, że zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy powołany rozdział 6 a ustawy o lasach należy traktować jedynie jako zbiór norm prawnych, regulujących wybrane zasady gospodarowania wybranymi elementami mienia, będącego w zarządzie lub innym władaniu przez Lasy Państwowe. W innym miejscu niniejszej encyklopedii wywiedziono, że w odniesieniu do Lasów Państwowych odnosi się odpowiednio ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli zatem w prawie leśnym nie udzielono odpowiedzi, czy Lasom Państwowym przysługuje dane uprawnienie majątkowe, dotyczące danej nieruchomości, będącej we władaniu Lasów Państwowych, rozstrzygnięcia można poszukiwać w unormowaniach, zawartych właśnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem wszakże wyciągania wniosków, nie sprzeciwiających się uprawnieniom przysługującym Skarbowi Państwa jako osobie prawnej, uprawnieniom jednoznacznie przypisanym innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa, ani ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym oraz wynikającym w prawa leśnego.W niniejszej encyklopedii wywiedziono ponadto, że do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jako ułomnych osób prawnych, mogą odnosić się również odpowiednio regulacje kodeksu cywilnego. Jeżeli zatem ani w prawie leśnym, ani w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ani w innych aktach prawnych, odnoszących się do nieruchomości, nie udzielono odpowiedzi, czy Lasom Państwowym przysługuje jakieś uprawnienie majątkowe, dotyczące danej nieruchomości, rozstrzygnięcia można poszukiwać w unormowaniach, zawartych właśnie w kodeksie cywilnym, wszakże pod warunkami, o jakich mowa w zdaniach poprzednich: nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeśli nie przysługują one Skarbowi Państwa jako osobie prawnej, nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeżeli zostały one jednoznacznie przypisane przez prawo innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa, nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeżeli używanie tych uprawnień sprzeciwiałoby się ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej.Powyżej przedstawiono procedurę identyfikującą uprawnienia majątkowe, przysługujące Lasom Państwowym, w odniesieniu do nieruchomości.Jest to oczywiście procedura, która dotyczy wszelkich innych składników majątkowych, znajdujących się we władaniu Lasów Państwowych: w pierwszej kolejności uprawnień majątkowych, związanych z danym składnikiem majątkowym, poszukujemy w prawie leśnych, jeśli prawo leśne nie przynosi odpowiedzi, rozstrzygnięć poszukujemy w innych aktach prawnych szczególnych, które mogą odnosić się do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej spoza sektora finansów publicznych, kończąc poszukiwania w akcie prawnym najbardziej ogólnym (kodeks cywilny, ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych); w ostatniej dopiero kolejności o uprawnieniach majątkowych wnioskujemy na podstawie przywołanych powyżej zasad tworzenia oraz stosowania prawa.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt