Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyznaczniki (źródła) zadań Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), są to:a) unormowania oraz inne rozstrzygnięcia, w sposób dostateczny identyfikujące zadania, przypadające Lasom Państwowym, zawarte w:- w przepisach prawa powszechnie w Polsce obowiązującego ( w tym w odpowiednich przepisach prawa unijnego, aktach o charakterze lokalnym, oraz w przepisach prawa ucieleśnianych pod postacią Układów Zbiorowych Pracy), a także w przepisach historycznych aktów prawnych, jednak w takim zakresie, w jakim zadania określone w tych aktach historycznych przeszły na Lasy Państwowe zgodnie z zasadą następstwa prawnego,- politykach sektorowych, programach rządowych oraz strategiach rządowych – w takim zakresie, w jakim, na podstawie wytycznych organów nadzorujących, wiążą Lasy Państwowe jako jednostkę bez osobowości prawnej;- aktach normatywnych  o charakterze norm oraz standardów  - odpowiednio;- aktach administracyjnych odpowiednich organów ( w tym także wytyczne jednostek nadzorujących Lasy Państwowe);- upoważnieniach ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa;- porozumieniach administracyjnych z organami władzy samorządowej;- aktach reglamentacji wewnętrznej ( w tym w przyjętych w Lasach Państwowych programach działania);- planach wieloletnich i rocznych (w tym planach urządzenia lasu oraz planach finansowo – gospodarczych Lasów Państwowych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych);- umowach między dysponentami części budżetowej a Lasami Państwowymi w sprawie zlecenia przez administrację rządową Lasom Państwowym zadań do wykonania;- wszelkich aktach zobowiązaniowych, wiążących Lasy Państwowe;- dokumentach z ustaleniami, za[padającymi w ramach bieżącego kierowania Lasami Państwowymi, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,  z zastrzeżeniem, iż ze względu na unikatowy charakter Lasów Państwowych z punktu widzenia systemu formalnoprawnego, identyfikowanie zadań Lasów Państwowych, płynących z aktów reglamentacji powszechnej jest zadaniem, które zawsze powinno zostać poprzedzone odpowiednią analizą z punktu widzenia kryteriów legalności działania; oczywistym kreatorem zadań Lasów Państwowych są wszystkie w/w akty reglamentacyjne , adresowane wprost do Lasów Państwowych. Lasy Państwowe są same w sobie jednostką organizacyjną oraz składają się z określonych w ustawie o lasach jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Lasów Państwowych. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że na Lasach Państwowych oraz wchodzących w jej skład jednostkach organizacyjnych ciążą zadania, wykreowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz w aktach  powszechnie obowiązujących, o ile bezwarunkowo odnoszą się one do ogółu jednostek organizacyjnych, działających na gruncie prawa polskiego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że Lasy Państwowe są jednostka organizacyjną bez osobowości prawnej, nie należącą do sektora finansów publicznych. Na Lasach Państwowych ciążą więc z małym ryzykiem popełnienia błędu wszystkie zadania, wykreowane przez akty reglamentacji powszechnej, o ile z unormowań tych przepisów wynika, że dotyczą one jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako takich (a więc bez dalszego rozgraniczania i podziału na jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej należące do sektora finansów publicznych oraz do sektora tego nie należące). Ale równocześnie na Lasach Państwowych nie ciążą zadania, wykreowane przez w/w akty powszechne, jeżeli z ich unormowań wynika, że odnoszą się one do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, lecz wyłącznie do tych jednostek, które należą do sektora finansów publicznych. Na Lasach Państwowych nie ciążą także zadania adresowane do osób prawnych innych niż Skarb Państwa.. Lasy Państwowe są prawnym reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie działania Lasów Państwowych. Z tego względu kreatorem zadań Lasów Państwowych mogą być w określonym zakresie  akty  reglamentacyjne, dotyczące Skarbu Państwa. W realizacji niektórych zadań -  kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są organami administracji publicznej (przysługują im określone uprawnienia do stanowienia aktów administracyjnych). Sprawia to, że na Lasy Państwowe spadają odpowiednio zadania, określone w kodeksie postępowania administracyjnego (chodzi tu o zadania, określone w kodeksie postępowania administracyjnego dla strony zobowiązującej ), a także określone zadania, wynikające z przepisów, regulujących działanie administracji publicznej. Lasom Państwowym przysługują wreszcie określone uprawnienia policyjne oraz związane z wymiarem sprawiedliwości. Prowadzi to do wniosku, że kreatorem zadań Lasów Państwowych są (mogą być) w określonym zakresie przepisy regulujące działanie policji, a także przepisy prawa dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisy prawa w dotyczące postępowania karnego. W każdym jednak przypadku uznania, że dana regulacja reglamentacyjna odnosi się do Lasów Państwowych, wymaga odpowiedzi na następujące pytania, - czy dana regulacja w danym akcie reglamentacyjnym nie została uregulowana w akcie bardziej adekwatnym w stosunku do Lasów Państwowych ( z uwzględnieniem następującego stopniowania adekwatności: akty reglamentacyjne, dotyczące wprost Lasów Państwowych akty reglamentacyjne, dotyczące Skarbu Państwa akty prawne reglamentacyjne, dotyczące jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej spoza sektora finansów publicznych akty reglamentacyjne, dotyczące ogółu jednostek bez osobowości prawnej akty reglamentacyjne, dotyczące jednostek organizacyjnych jako takich),- czy z przepisów prawa wynika dostatecznie pewnie, że Lasom Państwowym przysługuje uprawnienie majątkowe, potrzebne do wykonania danego zadania, określonego w danym akcie reglamentacyjnym, - czy z przepisów prawa wynika, że Lasy Państwowe mają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych oraz czynności faktycznych w celu wykonania danego zadania, określonego w danym akcie reglamentacyjnym.b) uniwersalne zasady oraz sposoby sprawnego działania zarządczego, będącego konsekwencją norm prawnych, zobowiązujących Lasy Państwowe do kierowania się rachunkiem efektywności ekonomicznej oraz regułą samowystarczalności finansowej, (z obowiązku kierowania się rachunkiem efektywności ekonomicznej oraz zasadą samofinansowania wynika, że Lasy Państwowe w ramach zarządu zwykłego mogą i powinny podejmować nie tylko te zadania, które wprost wynikają z wyznaczników, o których mowa w lit. b), lecz również te zadania, które nie są objęte zakazami prawnymi, a znajdują swoje źródło w teorii dobrego zarządzania).Odrębny zagadnieniem jest identyfikowanie zadań, przypadających Lasom Państwowym w aspekcie realizowania tych zadań w ramach lub poza ramami zwykłego zarządu. Przy w/w identyfikowaniu zadań znaczenie rozstrzygające może mieć już sama redakcja danej normy (np. nazwanie wprost danego zadania jako zadania, będącego zleceniem administracji rządowej) oraz określone przez prawo źródło finansowania danego zadania (np. pokrywanie kosztów realizacji zadania  z budżetowej  dotacji celowej  na zadania zlecone przez administrację rządową „lokuje” dane zadanie poza ramami zwykłego zarządu). W razie braku jednoznacznych przesłanek identyfikacyjnych, wypływających z norm reglamentacyjnych, pomocna powinna być definicja działalności leśnej, prowadzonej poza ramami zwykłego zarządu
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt