Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyznaczniki (źródła) zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) unormowania ustawy o lasach:- art. 32. ust. 1 ustawy o lasach : „Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia” (t. j. reprezentują Skarb Państwa w sprawach, dotyczących składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, a będących we władaniu Lasów Państwowych, oraz w sprawach, dotyczących praw majątkowych, związanych z tymi składnikami majątkowymi), - w art. 33. ust.3 pkt.1 ustawy o lasach : „Dyrektor Generalny ( ...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania” , - w art. 34. pkt.1. : „Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania”,- w art. 35 ust. 1 pkt.1) : „Nadleśniczy (...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania”,b) unormowania w różnych aktach prawnych, nadające określonym kierownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych władztwo administracyjne oraz karno – administracyjne, policyjne (łącznie z władztwem związanym ze środkami przymusu bezpośredniego), a także niektóre uprawnienia prokuratorskie oraz wymiaru sprawiedliwości ,c) unormowania kodeksowe, nadające Lasom Państwowym uprawnienie do reprezentowania interesów Skarbu Państwa przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, rejestrowymi oraz administracyjnymi,d) unormowania w kodeksie pracy, przypisujące jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej prawo do występowania w roli pracodawcy - będące punktem wyjścia do analiz prawnych, prowadzących m.in. do następujących wniosków ogólnych:a) Lasy Państwowe są przedstawicielem ustawowym Skarbu Państwa w rozumieniu kodeksu cywilnego;b) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mogą w swoim działaniu układać stosunki cywilnoprawne m.in. na podstawie unormowań kodeksu cywilnego;c) kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są organami administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.,d) Lasy Państwowe występują w roli pracodawcydające – wraz z w/w wnioskami oraz innymi przesłankami (w tym, wynikającymi z listy zadań, przypadających Lasom Państwowym) - podstawę do twierdzenia, że:a) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) mają zdolność prawną, b) Lasy Państwowe są uprawnione do podejmowania czynności prawnych, co wynika ze zdolności do czynności prawnych,c) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności cywilnoprawnych,d) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności prawno - handlowych,e) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności cywilnoprawnych, niezbędnych do realizacji zadań w ramach zasadniczej działalności administracyjnej,f) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności pracowniczo - prawnych,g) Lasy Państwowe mają uprawnienia do władztwa służbowego,h) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności administracyjno – prawnych aktywnych,,i) Lasy Państwowe mają uprawnienia do władztwa karno – administracyjnego,j) Lasy Państwowe w realizacji swoich zadań mają zdolność do wykonywania biernych czynności administracyjno – prawnych,k) Lasy Państwowe mają zdolność do wykonywania określonych czynności prawno – policyjnych,l) Lasy Państwowe mają uprawnienia do używania środków przymusu bezpośredniego,m) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości (w tym uprawnienia do władztwa karno - administracyjnego, oraz do wykonywania niektórych uprawnień prokuratorskich),n) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności procesowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt