Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Zabielski Stanisław

(Historia i tradycja leśna), Stanisław Zabielski urodził się 17 IX 1928 r. w Wilnie, gdzie mieszkał wraz z rodziną do jesieni 1945 r. Szkołę podstawową ukończył w 1940 r. i rozpoczął naukę w gimnazjum. Tylko pierwszą klasę ukończył w oficjalnej szkole, natomiast dalsze trzy klasy - na „kompletach tajnego nauczania". Jesienią 1944 r. wstąpił do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego. Edukację w Wilnie przerwała ekspatriacja rodziny do Gorzowa Wielkopolskiego. Liceum ogólnokształcące w Gorzowie ukończył w 1946 r. Jesienią rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i ukończył je w 1950 r. W czerwcu 1951 r. złożył egzamin magisterski. W lipcu 1951 r. otrzymał nakaz pracy w Biurze Urządzania Lasu w Gorzowie, gdzie pracował do marca 1955 r. kolejno na stanowiskach: podreferendarza, referendarza i taksatora. Od kwietnia do października 1955 r. zatrudnił się w Centralnym Zarządzie Przemysłu Meblarskiego (w Poznaniu) jako technolog, jednocześnie starając się o przyjęcie na aspiranturę naukową w Katedrze Szczegółowej Hodowli Lasu Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studia aspiranckie pod kierownictwem prof. dr. Leona Mroczkiewicza odbywał w okresie 1955-1959. Po ich ukończeniu pracował jako adiunkt w Nadleśnictwie Doświadczalnym Laski WSR. W grudniu 1960 r. otrzymał stopień doktora nauk rolno-leśnych i od października 1961 r. został służbowo przeniesiony do Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu WSR w Poznaniu na stanowisko adiunkta. W 1963 r. odbył jednomiesięczny staż naukowy na Węgrzech, a w 1968 r. sześciomiesięczny staż we Francji.
W 1970 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk leśnych. W 1972 r. został docentem w Instytucie Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa WSR w Poznaniu (instytut powstał przez połączenie czterech katedr, w tym Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu - doc. dr hab. S. Zabielski nie zmienił więc miejsca pracy). W latach 1972-1975 był w Instytucie kierownikiem Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Hodowli Lasu. Otrzymał tytuł i mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego 1 III 1983 r., a od 1 IV 1994 r. do emerytury zajmował stanowisko profesora zwyczajnego. Na emeryturę przeszedł 30 IX 1996 r. Od 1986 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Techniki Hodowli Lasu w zespołowej Katedrze Hodowli Lasu, a od 1994 r. do emerytury kierował wymienioną katedrą.
Profesor dr hab. S. Zabielski dwukrotnie pracował za granicą. W 1975 r. został skierowany przez Akademię Rolniczą w Poznaniu (za pośrednictwem firmy PHZ Polservice) do pracy w marokańskiej Stacji Badań Leśnych w Rabacie, gdzie w latach 1975-1978 kierował Sekcją Uprawy Topoli. W okresie 1981-1985 wykładał hodowlę lasu, urządzanie lasu i B.P.w leśnictwie w Państwowym Instytucie Agronomicznym w Algierze.
Na dorobek naukowy profesora Zabielskiego składają się głównie prace związane z uprawą topól, wierzb i innych szybko rosnących gatunków pionierskich, np. sosen śródziemnomorskich, lecz także modrzewia, brzóz i olszy. Profesor jest autorem (lub współautorem) 37 rozpraw i artykułów naukowych, w tym 12 w języku francuskim, jednej książki naukowej (rozdział w monografii topoli), pięciu skryptów (w tym czterech w języku francuskim dla potrzeb studentów algierskich), sześciu prac konferencyjnych i 10 opracowań popularnonaukowych.
Na uwagę zasługują jego prace nad rozmnażaniem topól i wierzb, które pozwoliły podnieść ekonomiczną wydajność tych zabiegów technologicznych, prace nad sposobami zakładania plantacji topolowych, analizy przydatności różnych odmian topól uprawnych w różnych warunkach siedliskowych. Zastosowanie ich wyników w praktycznej uprawie topoli pozwala znacznie poprawić ekonomiczną wydajność gospodarstw topolowych. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych profesor Zabielski był największym w Polsce autorytetem w najważniejszej dziedzinie zainteresowań. Jego autorytet był i jest uznawany także za granicą.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną sześciokrotnie otrzymał nagrody rektora AR. Profesor otrzymał odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1985) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989). Był członkiem organizacji zawodowych, skupiających leśników: Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (1951-1981), a od 1981 r. członkiem NSZZ „Solidarność". Zmarł 9 II 2005 r. w Poznaniu w wieku 76 lat.
 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Barzdajn - Stanisław Zabielski (1928-2005). W: Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu 1919-2009. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt