Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zadrzewianie gruntów przez gospodarzy lasów

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, wchodzących umownie w zakres gospodarki leśnej, odnoszących się do gruntów, pokrytych lub przewidywanych do wprowadzenia roślinności leśnej, prowadzonych przez gospodarzy lasów, gdy grunty te nie spełniają kryterium minimalnej powierzchni, o jakiej mowa w definicji lasu jako gruntu pokrytego lub przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, lub gdy funkcje takiego gruntu pokrytego roślinnością, w tym roślinnością leśną (np. funkcje dekoracyjne, funkcje parków oraz ogrodów, funkcje roślinności przydrożnej, funkcje roślinności śródmiejskich oraz wiejskich, funkcje śródpolnych pasów roślinności drzewiastej i krzewiastej, funkcje roślinności na terenach cmentarnych, funkcje roślinności, towarzyszącej obiektom budowlanym) nie należą do funkcji lasu, albo gdy zakwalifikowanie takiego gruntu pokrytego roślinnością leśną  podczas prac urządzeniowych do lasu w sposób oczywisty obrażałoby zasadę racjonalnego ustawodawcy ( na przykład ze względu na potrzebę indywidualnego podchodzenia hodowlanego do poszczególnych osobników roślinności leśnej na powierzchni z roślinnością leśną) - obejmującycha) porządkowanie  powierzchni pod zadrzewienia lub pod tereny zieleni;b) nawożenie oraz inne zabiegi agrotechniczne na w/w powierzchniach, c) przygotowanie gleby na w/w powierzchniach, d) sadzenie drzew, krzewów oraz innej roślinności na w/w powierzchniach, e) pielęgnowanie zadrzewień oraz terenów zieleni, w tym:- pielęgnowanie gleby oraz niszczenie chwastów,- formowanie koron drzew, krzewów oraz formowanie innej roślinności,- podkrzesywanie drzew,- zabezpieczanie ran na drzewach, - inne prace pielęgnacyjne, f) zabiegi w zakresie ochrony zadrzewień oraz terenów zieleni przed grzybami oraz owadami,g) ścinkę drzew,h) wyróbkę sortymentów i inne prace, wchodzące w zakres pozyskania drewna z zadrzewień oraz terenów zieleni, i) likwidację krzewów oraz innej roślinności niedrzewiastej, wchodzącej w skład zadrzewień oraz terenów zieleni.Formalnie grunty (tereny) pokryte roślinnością, nie będące lasami w rozumieniu ustawy o lasach, są przedmiotem ustawy o ochronie przyrody. W ustawie o ochronie przyrody wyróżnia się  zadrzewienia i tereny zieleni: zieleń we wsiach i zieleń w miastach.W tym kontekście przez zadrzewienia należy rozumieć:a) drzewa oraz  krzewy w granicach pasa drogowego, b) pojedyncza drzewa lub krzewy wraz z gruntem (terenem), na którym występują i pozostałą roślinnością tego terenu,c) skupiska drzew lub krzewów, nie będące lasem w rozumieniu ustawy o lasach, wraz z gruntem (terenem), na którym występują i  pozostałą roślinnością tego terenu,wypełniające funkcje ochronne, produkcyjne lub społeczno – kulturowe.Natomiast przez tereny zieleni należy rozumieć tereny wraz z infrastrukturą i budynkami, funkcjonalnie związanymi z tymi terenami: a) znajdujące się w granicach miast oraz wsi o zwartej zabudowie, b) pokryte roślinnością, c) wypełniające funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe, zdrowotne, dydaktyczno – wychowawcze, estetyczne oraz inne funkcje społeczne,d) tworzące - z urbanistyczno – architektonicznego punktu widzenia - jednostkowy, główny i samoistny układ przestrzenny (obszar funkcjonalny), występujący w szczególności pod następującymi nazwami:- park spacerowo – wypoczynkowy, - park gminny, - park zdrojowy,- park uzdrowiskowy,- park etnograficzny,- park sportowy,- park rozrywki,- ogród botaniczny,- ogród zoologiczny,- ogród jordanowski,- ogród dziecięcy,- ogród zabytkowy,- park zabytkowy,- pracownicze ogrody działkowe,- arboreta,- alpinaria,- zieleńce, - grodziska,- kurhany, - zabytkowe fortyfikacjeTerenami zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są również tereny (grunty), pokryte roślinnością, towarzyszące obiektom budowlanym (budynkom i budowlom) w charakterze przestrzennego oraz funkcjonalnego uzupełnienia tych obiektów. Takie tereny zieleni tworzą z w/w obiektami budowlanymi jeden układ przestrzenny, wchodząc w szczególności w skład:a) ulic,b) placów,c) obiektów komunikacji kolejowej,d) naziemnych obiektów komunikacji lotniczej,e) budynków użyteczności publicznej,f) cmentarzyg) obiektów budowlanych o funkcjach składu,h) obiektów budowlanych o funkcjach przemysłowych.Faktyczne czynności gospodarcze, wchodzące w skład działalności w zakresie zadrzewiania gruntów przez gospodarzy lasów  powinny być wykonywane z uwzględnieniem właściwych uregulowań prawnych, zawartych nie tylko w ustawie o lasach, lecz również w szczególności w przepisach ustawy o ochronie przyrody, także w przepisach prawa, właściwych w sprawach planowania przestrzennego, budownictwa, ewidencji gruntów i budynków. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt