Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagrożenia płazów

(zoologia leśna, płazy), najczęściej wymieniane są:
(1) utrata i degradacja siedlisk - zmiany w środowisku naturalnym wodnym i lądowym, niszczenie miejsc rozrodu, rozległe monokultury bez oczek wodnych, brak stanowisk wodnych, zasypywanie istniejących zbiorników wodnych;
(2) zmiana stosunków wodnych wskutek obniżenie poziomu wód gruntowych wskutek budownictwa, kopalnictwa, nadmiernej eksloatacji, melioracji;
(3) zanieczyszczenia wód i powietrza środkami ochrony roślin, zanieczyszczeniami ropopochodnymi;
(4) zarybianie zbiorników będących miejscem rozrodu płazów - wzrost poziomu drapieżnictwa;
(5) fragmentacja siedlisk i powstawanie barier w migracjach poprzez rozwój infrastruktury drogowej i rozbudowę osiedli ludzkich, kolizje szlaków migracji płazów z drogami;
(6) skutki zmian klimatu - wzrost promieniowania UV, kwaśne deszcze;
(7) obce gatunki ryb, płazów i ssaków - wzrost konkurencji oraz drapieżnictwa jaj i larw, roznoszenie chorób, m.in. chitrydiomikozy Batrachochytrium dendrobatitis;
(8) wciąż niska świadomość społeczeństwa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. DOM WYDAWNICZY PWN Sp. z o.o., Warszawa.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt