Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasada dwuinstancyjności postępowania

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (Art. 15) Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. (Art. 127) Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej. (Art. 17)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) - Art. 15, 17, 127

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt