Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zdolność do czynności administracyjno-prawnych

(lasy i leśnictwo), zdolność określonych kierowników jednostek organizacyjnych do wykonywania czynności prawnych, związanych z ich występowania w roli organów administracji publicznej (władztwo administracyjne), zmierzających do nawiązania stosunku administracyjno – prawnego. Do czynności administracyjno – prawnych należy każda czynność w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych;a) wykonywana przez :- Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczego jako organów uprawnionych do władczego oddziaływania oraz rozstrzygania (w drodze aktu administracyjnego, w tym w drodze decyzji administracyjnej) o sprawach osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, indywidualnie oznaczonych, lub/oraz- uprawnionych (z mocy prawa lub upoważnienia) pracowników Lasów Państwowych,b) adresowana do  zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,c) zmierzająca do  powstania w/w stosunku administracyjno-prawnego między kierownikiem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jako organem administracji publicznej a adresatem aktu administracyjnego, polegającego na tym, że;- kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w drodze władczego aktu administracyjnego (w tym decyzji administracyjnej) w sprawie indywidualnie oznaczonej nadaje adresatowi tego aktu określone uprawnienia lub nakłada na niego określone zobowiązania, zaś;- adresat aktu administracyjnego poddaje się temu władczemu oddziaływaniu, z zastrzeżeniem przysługującego mu w określonych sytuacjach prawo odwołania się do organu administracji publicznej drugiej instancji albo do zwrócenia się do organu administracyjnego pierwszej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaś końcowo – prawo do skargi administracyjnej, zmierzającej do poddania aktu administracyjnego kontroli sądowej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt