Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zdolność do czynności cywilnoprawnych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do czynności prawnych, polegających na czynnościach cywilnoprawnych. Można przyjąć, że w ramach zdolności do czynności cywilnoprawnych – Lasy Państwowe, działając odpowiednio poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, nadleśniczych, a także, po odpowiednim umocowaniu ze strony właściwego zwierzchnika służbowego, przez kierowników zakładów Lasów Państwowych, mogą w imieniu Skarbu Państwa wykonywać każdą, zmierzającą do powstania stosunku cywilnoprawnego, czynność cywilnoprawną, pod warunkiem, że:a) jest ona konieczna do wykonania zadań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (w tym Lasów Państwowych jako takich) , dyrekcji regionalnych, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) dotyczy lub jest wykonywana z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych Skarbu Państwa, znajdujących się  we władaniu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, c) nie jest wykonywania z przekroczeniem uprawnień majątkowych, przysługujących kierownikowi danej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,d) nie sprzeciwia się w sposób oczywisty ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym m.in. w ustawie o lasach.Przy wykonywaniu czynności cywilnoprawnych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz kierownicy zakładów mogą działać osobiście lub – z odpowiednim uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania (alokacji) w Lasach Państwowych zdolności do czynności prawnych oraz uprawnień majątkowych - za pośrednictwema) pracowników odpowiednio Dyrekcji Generalnej, dyrekcji regionalnej, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) innych pracowników Lasów Państwowych, c) kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych spoza Lasów Państwowych, d) osób fizycznych – umocowanych do tych czynności  na podstawie zawartych umów lub uzyskanych pełnomocnictw.Czynności cywilnoprawne są adresowane do osób fizycznych lub prawnych, albo ich przedstawicieli, i zmierzają do powstania stosunku cywilnoprawnego między występującymi w imieniu Skarbu Państwa Lasami Państwowymi jako takimi lub poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych z jednej strony a adresatem czynności cywilnoprawnej, polegającego na tym, żea) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli b) podmiotu uprawnionego – zobowiązują  w imieniu Skarbu Państwa poprzez rozstrzygające oświadczenie woli (będące końcowym etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) adresata czynności prawnej – o ile występuje on w roli podmiotu zobowiązanego – do określonego zachowania oraz postępowania, a adresat zobowiązanie to przyjmuje na warunkach dobrowolności, chyba że z przepisów prawa wynika ograniczone uprawnienie adresata do nie podporządkowania się temu zobowiązaniu (a stosunek prawny nie wyczerpuje jeszcze znamion stosunku administracyjno – prawnego) orazc) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli podmiotu zobowiązanego – zobowiązują się na warunkach równoprawności oraz dobrowolności (z zastrzeżeniem lit. a)) poprzez akceptujące oświadczenie woli o charakterze rozstrzygającym (będące końcowym  etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) - do określonego zachowania oraz postępowania.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt