Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zdolność do czynności pracowniczo - prawnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do wykonywania czynności prawnych, związanych z występowaniem kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w roli reprezentantów pracodawców; według przeważających poglądów czynności prawne, podejmowane w relacji : „pracodawca – pracownik”, są czynnościami cywilno – prawnymi; do czynności pracowniczo – prawnych należy każda czynnośća) wykonywana :- przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych osobiście - lub/oraz (z uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania zdolności do czynności prawnych, faktycznych oraz uprawnień majątkowych) przez :• odpowiednio umocowanych przez kierownika innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów  Państwowych, • odpowiednio umocowanych pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,b) adresowana do :- przyszłych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,- aktualnych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowychc) zmierzająca do- powstania stosunku pracy między pracodawcą a określoną osobą fizyczną, uzyskującą, w ślad za zaistnieniem tego stosunku, status pracownika określonej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, albo- stosunków prawnych pochodnych (władztwo służbowe w relacji „kierownik jednostki organizacyjnej – pracownik”), wynikających z w/w stosunku pracyd) polegających na tym, że:- pracodawca, zawierając z określoną osobą fizyczną stosunek pracy, zobowiązuje się do stworzenia jej określonych warunków (w tym warunków finansowych) działalności, prowadzone na rzecz realizacji określonych zadań Lasów Państwowych, zaś osoba fizyczna, stając się pracownikiem jednostki organizacyjnej LP, zobowiązuje się do wykonywana określonych zadań, w zakresie jej przypisanym, korzystając z odpowiednio przekazanych do bezpośredniego używania składników majątkowych, przelanych uprawnień majątkowych oraz uprawnień niemajątkowych, a następnie : - pracodawca, ucieleśniając w/w zobowiązania wzajemne, wydaje pracownikowi w formie ustnej lub na piśmie polecenia i instrukcje albo kieruje do nich w innej formie dyspozycje, zaś pracownik przyjmuje je do wykonania, rozliczenia i oceny przed pracodawcą, korzystając w razie konieczności z określonych uprawnień o charakterze służbowo - odwoławczym /stosunki prawne pochodne, wynikające ze stosunku pracy, władztwo służbowe/.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt